Hotel REJS*** Władysławowo

recepcja@hotel-rejs.pl

tel.: +48 77 40 500

tel. kom.: +48 530 328 627

Klauzula informacyjna

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy Państwa, że:

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Hotel REJS, ul. Hryniewieckiego 4, 84-120 Władysławowo, NIP 958 045 34 66,  nr telefonu: 58 77 40 500, e-mail: recepcja@hotel-rejs.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu przedstawienia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, prowadzenia korespondencji, a także realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową
(nie dłużej jednak, niż przez okres 10 lat).

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• 
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do przedstawienia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, prowadzenia korespondencji, a także realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane

Kliknij tu, by odwiedzić wizytówkę Hotel Rejs *** Władysławowo na Facebooku.